Khát vọng sống gắn kết doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội

Khát vọng sống gắn kết doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm xã hội là nghĩa vụ cần có của một doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp đặt mục tiêu xây dựng nền tảng văn hoá doanh nghiệp trong hoạt động của mình….